ورود خروج

گشت های دریایی

گشت دریایی با قایق فرانسوی

زمانی که در زیبا ترین جزیره خلیج فارس اقامت دارید چه راهی بهتر از گذراندن اوقات در حالیکه یک شناور تفریحی لوکس را اجاره نموده اید ،سراغ دارید؟
خودتان را تصور نمایید که خنکای نسیم دریایی را احساس می کنید و بر روی یکی از شناور های مدرن فرانسوی ما به تماشای دریا و مناظر جزیره زیبای کیش مشغول هستید.